Shape

Се одржа втората завршна работилница за подготовка на Локалната Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени за Општина Штип

Во рамките на проектот „Климатски пријателски здравствени институции“ Клиничката Болница од Штип како партнер во проектот на 15.06.2021 година ја организираше втората работилница за подготовка

Се одржа првата работилница за подготовка на Локалната Стратегија за адаптација на здравствениот сектор кон климатските промени за Општина Штип

Во рамките на проектот „Климатски пријателски здравствени институции“ Клиничката Болница од Штип како партнер во проектот на 16.03.2021 година ја организираше првата работилница за подготовка

ДОСТАВЕНА ЗАВИСНОСТА НА ЧОВЕКОТ ЗДРАВЈЕ ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Во врска со спроведувањето на проектот „Климатски пријателски здравствени институции“ Општина Гоце Делчев организираше два семинари за дискусија за презентирање на развиените „Стратегии за здравствена