Климатски пријателски здравствени институции

Приоритетна оска - животна средина

Дејности на проектот

  • Зајакнување на капацитетите за чувствителноста на здравствените болести на климатските промени. Две заеднички работилници (по една во секоја држава) за специјалистите, студентите на медицина и дипломираните студенти со цел да се подобри знаењето, практичните вештини и експертизата за чувствителноста на здравствените болести на климатските промени
  • Подготовка на локални стратегии за идентификација и ублажување на здравствените ризици предизвикани од климатските промени и прилагодување на здравствената заштита на климатските промени
  • Работилници со здравствените работници и локалните власти по 20 учесници (вкупно 40). Цел: прилагодување на здравствената заштита на локално ниво. Теми: „Чекори во прилагодувањето на здравствената заштита на локално ниво“ и „Влијанието на климатските промени врз целите, политиките, стратегиите и плановите на здравствената заштита“.
  • Организирање на 2 работилници со здравствените работници и локалните самоуправи. Цел: Зголемување на знаењето на учесниците за спроведување на стратегиите. Теми: координација на процесот на спроведување на стратегијата, особено со секторите кои имаат влијание врз здравствената заштита на локално ниво; контрола и ревизија на процесот на спроведување на стратегијата за следење на напредокот, ефективноста и детекција на слабости.
  • Ублажување на влијанието на климатските промени во Штип, реконструкција на Одделението за инфективни болести во склоп на ЈЗУ Клиничка Болница Штип
  • Ублажување на влијанието на климатските промени во Гоце Делчев. Модернизација на водоводна, канализациона и електрична инсталација и поставување на фотоволтаични панели до 30kW.
  • Кампања за подигнување на свесноста за влијанието на климатските промени со цел информирање, привлекување и вклучување на целните групи во спроведувањето и промоцијата на резултатите на проектот
  • Обучување на специјалистите од јавното здравство за здравствена заштита од климатските промени.

Специфична цел

Превенција и ублажување на последиците од природните катастрофи и несреќи предизвикани од човекот со влијание во прекуграничниот регион

Водечки партнер

Општина Гоце Делчев, Република Бугарија

Проектни партнери

ЈЗУ Клиничка Болница Штип, Република Македонија

“The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–the former Yugoslav Republic
of Macedonia Programme.”