Дејности на проектот

 • Зајакнување на капацитетите за чувствителноста на здравствените болести на климатските промени. Две заеднички работилници (по една во секоја држава) за специјалистите, студентите на медицина и дипломираните студенти со цел да се подобри знаењето, практичните вештини и експертизата за чувствителноста на здравствените болести на климатските промени
 • Подготовка на локални стратегии за идентификација и ублажување на здравствените ризици предизвикани од климатските промени и прилагодување на здравствената заштита на климатските промени
 • Работилници со здравствените работници и локалните власти по 20 учесници (вкупно 40). Цел: прилагодување на здравствената заштита на локално ниво. Теми: „Чекори во прилагодувањето на здравствената заштита на локално ниво“ и „Влијанието на климатските промени врз целите, политиките, стратегиите и плановите на здравствената заштита“.
 • Организирање на 2 работилници со здравствените работници и локалните самоуправи. Цел: Зголемување на знаењето на учесниците за спроведување на стратегиите. Теми: координација на процесот на спроведување на стратегијата, особено со секторите кои имаат влијание врз здравствената заштита на локално ниво; контрола и ревизија на процесот на спроведување на стратегијата за следење на напредокот, ефективноста и детекција на слабости.
 • Ублажување на влијанието на климатските промени во Штип, реконструкција на Одделението за инфективни болести во склоп на ЈЗУ Клиничка Болница Штип
 • Ублажување на влијанието на климатските промени во Гоце Делчев. Модернизација на водоводна, канализациона и електрична инсталација и поставување на фотоволтаични панели до 30kW.
 • Кампања за подигнување на свесноста за влијанието на климатските промени со цел информирање, привлекување и вклучување на целните групи во спроведувањето и промоцијата на резултатите на проектот
 • Обучување на специјалистите од јавното здравство за здравствена заштита од климатските промени.

Специфична цел

Превенција и ублажување на последиците од природните катастрофи и несреќи предизвикани од човекот со влијание во прекуграничниот регион

Бенефити

Од имплементацијата на проектот се очекува да се добијат следните резултати: – зајакнати капацитети, квалификации и знаење во здравствената заштита од климатски промени со употреба на иновативни пристапи, современа опрема и практики; – изработени 2 стратегии за адаптација со идентификувани мерки за уплажување и прилагодување; – применети мерки за ублажување на климатските промени на Одделението за инфективни болести при ЈЗУ Клиничка Болница Штип и Болницата во Општина Гоце Делчев; – спроведени кампањи за подигнување на јавната свест; – вмрежување и развој на веб платформа;

Целни групи

Проектните активности ќе имаат позитивно влијание врз следните целни групи:

 • Здравствени установи, специјалисти и здравствени работници, матични лекари и здравствени работници вработени во здравствените установи во прекиуграничната област во двете држави кои ќе учествуваат на предвидените настани и ќе имаат долгорочни ефекти од имплементацијата на проектот
 • Универзитети (факултети за медицински науки) кои обезбедуваат терцијарно образование за медицински научки во целната прекугранична област во двете држави
 • Локални и регионални власти;
0
Времетраење (во месеци)
0
Вкупен буџет (во евра)

Водечки партнер

Општина Гоце Делчев, Република Бугарија

Проектни партнери

ЈЗУ Клиничка Болница Штип, Република Македонија

“The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–the former Yugoslav Republic
of Macedonia Programme.”