Дейности по проекта

 • Изграждане на капацитет срещу уязвимостта от изменението на климата - уязвимост към рисковете за здравето, свързани с изменението на климата. Ще се проведат две съвместни обучения (по една във всяка страна) за медицински специалисти, студенти по медицина и завършили студенти, които ще спомогнат за подобряване на знанията, практическите умения и експертни познания в областта на рисковете за здравето, свързани с изменението на климата
 • Подготовка на стратегии за адаптиране към здравето, свързани с изменението на климата на местно ниво. Ще бъдат подготвени две стратегии на местно ниво за общините Щип и Гоце Делчев, включващи идентифициране на мерките за смекчаване и адаптиране за справяне с рисковете за здравето, свързани с изменението на климата
 • Семинари с представители на сектора на здравеопазването и местните власти с цел адаптиране на здравето на местно ниво. Ще бъдат организирани два семинара за 20 участника (общо 40 участника). Темите ще бъдат "Принципи на местния процес на адаптиране към здравето" и "Влияние на изменението на климата върху здравните цели на законодателството за развитие, стратегии, политики и планове".
 • 2 уъркшопа, предназначени за здравен сектор и местните власти - изпълнение на стратегията. Семинарът ще бъде насочен към повишаване на знанията за участниците във връзка с изпълнението на стратегиите, разработени в рамките на Дейност 2. Работните срещи са продължение на семинарите, организирани в рамките на дейност 3. Темите са свързани с координация на процеса на изпълнение на стратегията, особено със сектори, които могат да повлияят на здравето на местно ниво и да наблюдават и преразглеждат процеса на изпълнение на стратегията за оценка на напредъка, ефективността и пропуските
 • Намаляване на изменението на климата в Щип, реконструкция на инфекциозния отдел в Клинична болница гр. Щип
 • Мерки за смекчаване и приемане изменението на климата в Гоце Делчев. Обновяване на водоснабдяване, канализация, електрическа инсталация и изграждане на фотоволтаични системи до 30kW.
 • Кампания за повишаване на осведомеността за опазване на климата, за информиране и привличане на целеви групи в изпълнението на проекти, както и за популяризиране на резултатите от проекта.
 • Обучение на медицински специалисти за опазване на общественото здраве от изменението на климата
 • Работа в мрежа и разработване на уеб платформа
 • Промоционална пресконференция - общо 4 промоционални пресконференции ще се проведат – 2 в Щип и 2 в Гоце Делчев

Специфична цел

Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

Резултати / ползите по проекта

Подобряване на капацитета, квалификацията, знанията в областта на заболяванията, свързани с изменението на климата, чрез използване на иновативни решения, модерно оборудване и практики; – Две стратегии за приемане на здравето с определени мерки за смекчаване и приемане; – Приемане на мерки за ограничаване на изменението на климата в инфекциозния отдел на Клиничната болница „Щип“ и Болница в Гоце Делчев; – провеждане на кампания за повишаване на обществената осведоменост; – Работа в мрежа и разработване на уеб платформа.

Целеви групи

Дейностите по проекта ще повлияят положително на следните целеви групи
 • Здравни заведения, Професионалисти в областта на здравеопазването и работници, Индивидуални лекари и доставчици на здравни услуги, работещи в лечебни заведения в целевия трансграничен регион на двете страни, които ще участват в проектни мероприятия и ще се възползват от резултатите в дългосрочен план
 • Университет (Факултет по медицина), които осигуряват висше образование по медицина в целевия трансграничен регион на двете страни
 • Местни и регионални власти
0
Продължителност
0
Общ бюджет (в евро)

Водещ партньор

Община Гоце Делчев, Република България

Проектни партньори

Институция за обществено здраве Клинична болница – Щип, Република Македония

“The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–the former Yugoslav Republic
of Macedonia Programme.”