Благоприятни за климата здравни институции

Приоритетна ос: Околен свят

Дейности по проекта

  • Изграждане на капацитет за срещу уязвимостта от изменението на климата - уязвимост към рисковете за здравето, свързани с изменението на климата. Ще се проведат две съвместни обучения (по една във всяка страна) за медицински специалисти, студенти по медицина и завършили студенти, които ще спомогнат за подобряване на знанията, практическите умения и експертни познания в областта на рисковете за здравето, свързани с изменението на климата.
  • Подготовка на стратегии за адаптиране към здравето, свързани с изменението на климата на местно ниво. Ще бъдат подготвени две стратегии на местно ниво за общините Щип и Гоце Делчев, включващи идентифициране на мерките за смекчаване и адаптиране за справяне с рисковете за здравето, свързани с изменението на климата.
  • Семинари със сектора на здравеопазването и местните власти - местен процес на адаптиране на здравето на местно ниво. Ще бъдат организирани два семинара за 20 участника (общо 40 участника). Темите ще бъдат "Принципи на местния процес на адаптиране към здравето" и "Влияние на изменението на климата върху здравните цели на законодателството за развитие, стратегии, политики и планове".
  • 2 уъркшопа предназначени за здравен сектор и местните власти - изпълнение на стратегията. Семинарът ще бъде насочен към повишаване на знанията за участниците във връзка с изпълнението на стратегиите, разработени в рамките на Дейност 2. Работните срещи са продължение на семинарите, организирани в рамките на дейност 3. Темите са: Координация на процеса на изпълнение на стратегията, особено със сектори, които могат да повлияят на здравето на местно ниво и да наблюдават и преразглеждат процеса на изпълнение на стратегията за оценка на напредъка, ефективността и пропуските
  • Намаляване на изменението на климата в Щип, реконструкция на инфекциозния отдел в Клиничната болница "Щип".
  • Мерки за смекчаване и приемане на изменението на климата в Гоце Делчев. Обновяване на водоснабдяване, канализация, електрическо инсталиране и изграждане на фотоволтаични системи до 30kW.
  • Кампания за повишаване на осведомеността за опазване на климата, за информиране, привличане и привличане на целеви групи в изпълнението на проекти и за популяризиране на резултатите от проекта.
  • Обучение на специалисти в областта на общественото здравеопазване за опазване на общественото здраве от изменението на климата
  • Работа в мрежа и разработване на уеб платформа;
  • Промоционална пресконференция. Общо 4 промоционални пресконференции ще се проведат 2 в Щип и 2 в Гоце Делчев.

Специфична цел

Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

Водещ партньор

Община Гоце Делчев, Република България

Проектни партньори

Институция за обществено здраве Клинична болница – Щип, Република Македония

“The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–the former Yugoslav Republic
of Macedonia Programme.”