Благоприятни за климата здравни институции

Приоритетна ос: Околна среда

Дейности по проекта

  • Изграждане на капацитет срещу уязвимостта от изменението на климата - уязвимост към рисковете за здравето, свързани с изменението на климата. Ще се проведат две съвместни обучения (по една във всяка страна) за медицински специалисти, студенти по медицина и завършили студенти, които ще спомогнат за подобряване на знанията, практическите умения и експертни познания в областта на рисковете за здравето, свързани с изменението на климата
  • Подготовка на стратегии за адаптиране към здравето, свързани с изменението на климата на местно ниво. Ще бъдат подготвени две стратегии на местно ниво за общините Щип и Гоце Делчев, включващи идентифициране на мерките за смекчаване и адаптиране за справяне с рисковете за здравето, свързани с изменението на климата
  • Семинари с представители на сектора на здравеопазването и местните власти с цел адаптиране на здравето на местно ниво. Ще бъдат организирани два семинара за 20 участника (общо 40 участника). Темите ще бъдат "Принципи на местния процес на адаптиране към здравето" и "Влияние на изменението на климата върху здравните цели на законодателството за развитие, стратегии, политики и планове".
  • 2 уъркшопа, предназначени за здравен сектор и местните власти - изпълнение на стратегията. Семинарът ще бъде насочен към повишаване на знанията за участниците във връзка с изпълнението на стратегиите, разработени в рамките на Дейност 2. Работните срещи са продължение на семинарите, организирани в рамките на дейност 3. Темите са свързани с координация на процеса на изпълнение на стратегията, особено със сектори, които могат да повлияят на здравето на местно ниво и да наблюдават и преразглеждат процеса на изпълнение на стратегията за оценка на напредъка, ефективността и пропуските
  • Намаляване на изменението на климата в Щип, реконструкция на инфекциозния отдел в Клинична болница гр. Щип
  • Мерки за смекчаване и приемане изменението на климата в Гоце Делчев. Обновяване на водоснабдяване, канализация, електрическа инсталация и изграждане на фотоволтаични системи до 30kW.
  • Кампания за повишаване на осведомеността за опазване на климата, за информиране и привличане на целеви групи в изпълнението на проекти, както и за популяризиране на резултатите от проекта.
  • Обучение на медицински специалисти за опазване на общественото здраве от изменението на климата
  • Работа в мрежа и разработване на уеб платформа
  • Промоционална пресконференция - общо 4 промоционални пресконференции ще се проведат – 2 в Щип и 2 в Гоце Делчев

Специфична цел

Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

Водещ партньор

Община Гоце Делчев, Република България

Проектни партньори

Институция за обществено здраве Клинична болница – Щип, Република Македония

“The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–the former Yugoslav Republic
of Macedonia Programme.”