В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДИСКУТИРАХА ВЪРХУ ЗАВИСИМОСТТА НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Във връзка с изпълнение на проект „Климатизиращи се здравни институции“ община Гоце Делчев организира два дискусионни семинара за представяне на разработената „Стратегия за адаптация на сектора на здравеопазването към климатичните промени“.

На първия семинар бяха поканени кметове на населени места, административни служители,
общественици. Вторият бе предназначен за медицински специалисти.
Лекторът Стефан Савов от сдружение „Експертен пул – България“ подробно запозна присъстващите с разработената стратегия. Тя е предназначена да служи като основа за бъдещи оценки на ситуацията в сектора на здравеопазването на местно ниво в перспективата на изменението на климата и свързаните с него събития.

Стратегията има за цел да допринесе за разработването на политики и планиране от страна на община Гоце Делчев за адаптиране на общността към изменението на климата. Това ще помогне на местните власти и здравни институции при включването на изменението на климата в съществуващите здравни програми и подобряване намаляването на риска от бедствия, готовността за извънредни ситуации и капацитета за реагиране, за да отговорят на повишения риск от извънредни ситуации.

Активни участници в дискусията бяха кметовете на населени места в общината, включително кмета г-н Москов, заместник-кметовете на Община Гоце Делчев, както и кметове на села, представители на здравни заведения и други заинтересовани страни. След презентацията бяха повдигнати редица опасения не само за мерките за адаптиране към изменението на климата, но и за мерките за неговото смекчаване и намаляване на въглеродния отпечатък на местната общност като цяло. Някои от кметовете на общински села споменаха райони, където се случват редовни наводнения, но те не са включени в плана за управление на риска от наводнения на Басейновата дирекция на Западнобеломорския регион за 2016-2021 г.

Основния извод бе, че най-важните действия са тези, които са насочени към информиране на местното население за климатичните промени, рисковете, правилното поведение и действията, предприети от властите за защита на живота и имуществото. Подготвеността е най-добрата стратегия